Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Τομέα Μητέρας – Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Τομέα Μητέρας – Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λάρισα, 05/04/2024
Α.Π. 24

Προς
Τα μέλη Δ.Ε.Π
του Τομέα Μητέρας – Παιδιού
του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)
Κοινοποίηση
Πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ ΠΘ
Καθηγητή κ. Θεόφιλο Καραχάλιο

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Τομέα Μητέρας – Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

O Διευθυντής του Τομέα Μητέρας – Παιδιού, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας κ. Αλέξανδρος Δαπόντε, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4957/2022, το άρθρο 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε. της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 

για την ανάδειξη Διευθυντή/ντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Τομέα Μητέρας – Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία του Τομέα Μητέρας – Παιδιού από 08/04/2024 έως και 22/04/2024 με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kariotou@uth.gr. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση του/της υποψηφίου/ας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kariotou@uth.gr, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.
Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13/05/2024 και από ώρα 09:00 έως 15:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 147084/1/16.11.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5364/19.11.2021τ.Β΄). Η πρόσβαση στο ανωτέρω σύστημα πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του/της Διευθυντή/ντριας, ορίζεται ο Διευθυντής του Τομέα. Ως Διευθυντής/ντρια της Κλινικής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος, εάν υπάρχει μόνο ένας/μία υποψήφιος/α. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς/καμία υποψήφιος/α δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην κλινική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τις κλινικές, προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της κλινικής, ενώ κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του/της Διευθυντή/ντριας Κλινικής απαρτίζεται από: α) Εάν η κλινική έχει αυτοδυναμία και το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτή κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν στην κλινική σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4957/2022 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρούμενων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022. β) Εάν η κλινική δεν έχει αυτοδυναμία και το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα που εντάσσεται η κλινική (Τομέας, Τμήμα ή Σχολή) κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.
Η παρούσα προκήρυξη και το σχετικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή-ντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Τομέα Μητέρας Παιδιού

Ο Διευθυντής
του Τομέα Μητέρας – Παιδιού

Καθηγητής Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο