Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Νευρολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Νευρολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα, 12.03.2024

Αριθμ. Πρωτ. 97 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας της Νευρολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

O Διευθυντής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων, Καθηγητής ΩΡΛ κ. Ιωάννης Χατζηιωάννου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4957/2022, το άρθρο 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας της Νευρολογικής Κλινικής του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία του Τομέα Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων από 12/03/2024 έως και 26/03/2024 με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekemalaki@hotmail.com.  Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής. Η παραίτηση του/της υποψηφίου/ας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekemalaki@hotmail.com., η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/04/2024 και από ώρα 09:00 έως 13:00, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»)  του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ 147084/Ζ1/16.11.2021 Υπουργικής  Απόφασης (ΦΕΚ 5364/19.11.2021 τ.Β΄). Η πρόσβαση στο ανωτέρω σύστημα πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας του/της Διευθυντή/ριας, ορίζεται ο Διευθυντής του Τομέα. Ως Διευθυντής/τρια της Κλινικής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος, εάν υπάρχει μόνο ένας/μια υποψήφιος/α. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς/καμία  υποψήφιος/α δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλή κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην κλινική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τις κλινικές, προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της κλινικής, ενώ κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακής Κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη του/της Διευθυντή/ριας Κλινικής απαρτίζεται από: α) Εάν η κλινική έχει αυτοδυναμία και το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτή κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που είναι τοποθετημένοι και υπηρετούν στην κλινική σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4957/2022 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρούμενων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022. β) Εάν η κλινική δεν έχει αυτοδυναμία και το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα που εντάσσεται η κλινική (Τομέας, Τμήμα ή Σχολή) κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη Εκλογής Δντή Νευρολογικής Κλινικής

 

Ο Δ/ντής του Τομέα

Νευρολογίας & Αισθητηρίων Οργάνων

Ιωάννης Χατζηιωάννου

Καθηγητής ΩΡΛ

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο