Νέα Τμήματος Ιατρικής

«Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας Ουρολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις

«Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας Ουρολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Λάρισα, 11-4-2024
Αρ. Πρωτ.: 483

Προς
Μέλη ΔΕΠ
Τομέα Χειρουργικής ΤΙ, ΣΕΥ, ΠΘ
(όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)
Κοινοποίηση
Πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ ΠΘ
Καθηγητή κ. Θεόφιλο Καραχάλιο

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/τριας Ουρολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

O Διευθυντής του Τομέα Χειρουργικής, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής κ. Κωνσταντίνος Τεπετές, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4957/2022, του άρθρου 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Διευθυντή/τριας της Ουρολογικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

για θητεία τριών (3)ετών, από 01/09/2024 έως 31/08/2027, στις 24 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 έως 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-tomeasxeirourgikis@uth.gr, έως και την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η παραίτηση του υποψηφίου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση g-tomeasxeirourgikis@uth.gr, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.
Ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζεται ο Διευθυντής του Τομέα.Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (https://zeus.grnet.gr), με την επιμέλεια του Διευθυντή του Τομέα.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή/τριας της Ουρολογικής έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στην Ουρολογική Κλινική και έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της Κλινικής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην Κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακού Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Ο Διευθυντής του Τομέα ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψήφιους και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Εξάγει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη. Ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ως Διευθυντής/τρια της Πανεπιστημιακής Κλινικής εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος, εάν υπάρχει μόνο ένας/μια υποψήφιος/α. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς/καμία υποψήφιος/α δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακής Κλινικής απαρτίζεται από:
α) το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτή, εάν η κλινική έχει αυτοδυναμία (δηλ. έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτή κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας) κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών.
β) το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται η κλινική, εάν η κλινική δεν έχει αυτοδυναμία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μόνο τα μέλη ΔΕΠ που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Ουρολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ

Ο Διευθυντής του Τομέα Χειρουργικής
*
Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Τεπετές
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τομέα

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο