Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ με πενταετή θητεία, με ειδικότητα «Βιοχημεία», για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

THESEIS-ERGASIAS
Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ με πενταετή θητεία, με ειδικότητα «Βιοχημεία», για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

logo-uth

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, Εισαγωγικής βαθμίδας Δ΄ με πενταετή θητεία, για εξειδικευμένη τεχνική εργαστηριακή υποστήριξη του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ειδικότητα «Βιοχημεία».

Απαραίτητα προσόντα για την κατάληψη της παραπάνω θέσης είναι:

1. Κατοχή πτυχίου A.E.I. Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Βιοχημείας της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής ή άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας.

2. Πολύ καλή και πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

3. Ιδιαίτερη προηγούμενη ενασχόληση και εμπειρία με την Βιοχημεία, η οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση (μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό δίπλωμα) ή από επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία ή από συνδυασμό αυτών. Η εμπειρία των υποψηφίων πρέπει να τεκμηριώνεται από σχετικούς τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή συναφούς επαγγελματικής απασχόλησης και συστατικές επιστολές.

Περιγραφή θέσης:

Η προκήρυξη της ανωτέρω θέσης Ε.Τ.Ε.Π. κρίνεται απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών σχετικών με την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Βιοχημείας: Συνεπικουρία στο έργο (εκπαιδευτικό, ερευνητικό) των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου Βιοχημείας για την αρτιότερη εκτέλεσή του, συμμετέχοντας στην προετοιμασία, τη διεξαγωγή των μαθημάτων, των εργαστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων των μαθημάτων του Εργαστηρίου: διαχείριση και υποστήριξη του χώρου και των υποδομών φοιτητικών ασκήσεων των Εργαστηρίων Ιατρικής Χημείας και Βιοχημείας, έλεγχος και οργάνωση του χώρου και των θέσεων εργασίας, συντήρηση όλων των οργάνων, εκπαίδευση και επίβλεψη των φοιτητών στο σωστό χειρισμό των οργάνων και διαχείριση των απαραίτητων υλικών (αντιδραστηρίων και αναλωσίμων)

Προκήρυξη pdf

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο