Αξιολόγησεις

Αξιολόγησεις

med-university

Αξιολόγηση Τμήματος Ιατρικής - Έντυπα

Γραμματειακή υποστήριξη:
κα Δεληζήση Ευτυχία, τηλ. 241 0 68  5684
email: delizisi@uth.gr

Τεχνική υποστήριξη:
κ. Καλφούντζος Κων/νος, τηλ. 241 0 68  5733
email: konkalf@uth.gr

 Βιβλιομετρικά χαρακτηριστικά Ιατρικών Σχολών

Εκθέσεις Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής
 1.  Έκθεση Πιστοποίησης (file Final accreditation report
 2. Έκθεση παρακολούθησης ΠΠΣ
 3. EXTERNAL EVALUATION REPORT MEDICAL SCHOOL UNIVERSITY OF THESSALY March 2011

Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης ακ. έτους 2018-2019

 1.  Έκθεση 2018-2019
 2. Παράρτημα 2018-2019

Ετήσια έκθεση – Απολογισμός ακ. έτους 2017-2018

 1. Έκθεση 2017-2018
 2. Παράρτημα 2017-2018
 3. Παρουσίαση 2017-2018

Ετήσια έκθεση – Απολογισμός ακ. έτους 2016-2017

Ετήσια έκθεση – Απολογισμός ακ. έτους 2015-2016

4ετής Έκθεση Αξιολόγησης (2009-2013)  –

Πίνακας Δημοσιεύσεων ( 2010-2013)

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής – 2014-2015 (πίνακες και παραρτήματα)

Έκθεση ΑυτοΑξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής – Οκτώβριος 2014

Έπικαιροποημένα Στοιχεία Τήματος Ιατρικής στα πλαίσια Εξωτερικής Αξιολόγησης – Φεβρουάριος 2011

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής – Φεβρουάριος 2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής – ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 2009-2010 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Ιατρικής – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2009-2010 

ΕΝΤΥΠΑ
 1. Απογραφικό δελτίο συγγραφικής & ερευνητικής δραστηριότητας
 2. Απογραφικό δελτίο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 3. Απογραφικό δελτίο Διδακτορικού Διπλώματος
 4. Ερωτηματολόγιο δοκιμαστικού μαθήματος

Αξιολόγηση Ιδρύματος - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αξιολόγηση Τμήματος Ιατρικής - Έντυπα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 3374, ΦΕΚ Α 189/2-8-2005 Στο κεφάλαιο Α’ (άρθρα από 1 έως 13) θεσμοθετείται η Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και καθορίζονται οι διαδικασίες, τα όργανα καθώς και τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης.

Νόμος 3577, ΦΕΚ Α 130/8-6-2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3794, ΦΕΚ Α 156/4-9-2009   Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Νόμος 3848, ΦΕΚ Α 71/19-5-2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4009, ΦΕΚ Α 195/6-9-2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΜΕΑ Τμήματος Ιατρικής

ΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Ν. 3374/2005, άρθρο 5, παρ. 2)

Η ΟΜ.Ε.Α. ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της.

Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.

Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα.

Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων (βλ. Απογραφικά Δελτία και Ερωτηματολόγιο Μαθήματος/ Διδάσκοντος για τους Φοιτητές) και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές και συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία.

Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά,

συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π. (Ν. 3374/2005, Άρθρο 5 §2).

Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Η σύνθεση της ΟΜΕΑ για το ακαδ. έτος 2020-2021 [pdf file]

 Γραμματειακή υποστήριξη: κα Ευτυχία Δεληζήση (delizisi[at]uth.gr)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθήματος
Επικοινωνία: κα Δεληζήση Ευτυχία
Τηλ. Επικ. 2410 68 5684
Email: delizisi@uth.gr
Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο