Διασφάλιση Ποιότητας – Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διασφάλιση Ποιότητας – Μαθησιακά Αποτελέσματα

med-university

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ιατρικής Π.Θ.

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικής, της σχολής Επιστημών Υγείας, έχει ως κεντρική επιδίωξη την παροχή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των κατάλληλων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα λειτουργήσουν ως εφόδια για την προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη και μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στο αντικείμενό τους. Επιμέρους στόχο του ΠΠΣ του Τμήματος αποτελεί η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που υπεισέρχονται στον τίτλο που απονέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών.

Σκοπός και στόχοι -Όραμα

«Η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που αποσκοπεί στην αποφοίτηση ιατρών με άρτια θεωρητική και κλινική κατάρτιση, με επάρκεια βασικών δεξιοτήτων και δυνατότητες να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις επιζητώντας την αριστεία. Επίσης, να έχουν ενδιαφέρον για την καινοτόμο έρευνα και να διέπονται από τα ιδανικά της κοινωνικής αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και το απαράμιλλο ιατρικό ήθος».

Οι βασικές αρχές λοιπόν που διέπουν τη λειτουργία του Τμήματος Ιατρικής και εξασφαλίζουν τη διασφάλιση ποιότητας είναι:

 • η προσφορά εκπαίδευσης σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης
 •  η αφοσίωση στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης
 •  η προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έρευνα
 • η προστασία της ελεύθερης έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών
 • η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των φοιτητών
 • η δημιουργία και συντήρηση των υποδομών που θα προάγουν την διδακτική και ερευνητική διαδικασία
 • η έμφαση σε αντικείμενα τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως αντικείμενα αιχμής
 • η προαγωγή της διεπιστημονικότητας
 • η προσήλωση σε αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης όλου του προσωπικού
 • η ενεργός συμμετοχή των διδασκόντων στις διοικητικές διαδικασίες του τμήματος
 • η στήριξη της εξωστρέφειας διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικών
 • η αλληλεπίδραση με φορείς και την κοινωνία
poiotita-tmima-iatrikis

Η δέσμευση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος γνωστοποιείται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ανάρτησής της, στον ιστότοπο του Τμήματος.

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 168/12-10-2021) και την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η πολιτική του Τμήματος Ιατρικής για τα ΠΜΣ, δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Ειδικότερα, για τα ΠΜΣ το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται να προσφέρει στους φοιτητές του υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να προάγει τη γνώση και την έρευνα στις σχετικές με τα γνωστικά του αντικείμενα περιοχές.

Τα προσφερόμενα ΠΜΣ δεσμεύονται να εκπληρώνουν τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό σκοπό τους με κανόνες δεοντολογίας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα καθώς και στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Το Τμήμα Ιατρικής δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας για τα ΠΜΣ, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Προγράμματος Σπουδών του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας των ΠΜΣ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

 • συνεχή βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου
 • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 • τη δημιουργία Δικτύου Αποφοίτων των  ΠΜΣ για την ενίσχυση της φυσιογνωμίας των Προγραμμάτων και του αποτυπώματός τους στην Αγορά και την Κοινωνία,
 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • την ανάδειξη της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των διδασκόντων
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών
 • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος Ιατρικής και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
poiotita-metaptuxiako-iatrikis

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι αναρτημένη στον ισότοπο του Τμήματος και στον ισότοπο εκάστου Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Μαθησιακά αποτελέσματα ΠΠΣ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, έχει ως κεντρική επιδίωξη την παροχή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των κατάλληλων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα λειτουργήσουν ως εφόδια για την προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη και μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στο αντικείμενό τους. Επιμέρους στόχο του ΠΠΣ του Τμήματος αποτελεί η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που υπεισέρχονται στον τίτλο που απονέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών.

Σκοπός και στόχοι-Όραμα

«Η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που αποσκοπεί στην αποφοίτηση ιατρών με άρτια θεωρητική και κλινική κατάρτιση, με επάρκεια βασικών δεξιοτήτων και δυνατότητες να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις επιζητώντας την αριστεία. Επίσης, να έχουν ενδιαφέρον για την καινοτόμο έρευνα και να διέπονται από τα ιδανικά της κοινωνικής αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και το απαράμιλλο ιατρικό ήθος». Η μύηση του φοιτητή στην Ιατρική, ώστε να είναι ικανός τελειώνοντας τις σπουδές:

Να έχει ικανές γνώσεις βασικών επιστημών και να είναι εξοικειωμένος με τις τρέχουσες βασικές κλινικές δεξιότητες της σύγχρονης Ιατρικής Επιστήμης.

Να είναι ικανός να διαγιγνώσκει, να αντιμετωπίζει και να προλαμβάνει τις συχνότερες παθήσεις και νοσήματα του πληθυσμού, μέσω κριτικής σκέψης και σύνθεσης των γνώσεων τους.

Να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους ασθενείς, τους συγγενείς, τους συναδέλφους και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Να διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και ιατρικό ήθος και να είναι αφιερωμένος στους ασθενείς που οφείλουν να υπηρετούν.

Τέλος, στόχος μας είναι να εμφυσήσουμε στους απόφοιτους της σχολής μας, την αγάπη για την έρευνα, το ενδιαφέρον για την διδασκαλία των νεότερων συναδέλφων, την ικανότητα στοχασμού και αυτοκριτικής και την προσπάθεια για διαρκή συνεχιζόμενη εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων τους στην μελλοντική άσκηση του λειτουργήματος τους.

Η ανωτέρω διατύπωση εξειδικεύεται στα ακόλουθα σημεία, τα οποία αφορούν τις ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων συνολικά:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες :

Γνώσεις

Να διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις και κριτική κατανόηση βασικών θεωριών και αρχών ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν συγκεκριμένες επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες και αρχές στην Ιατρική Επιστήμη.

Ἄριστος ἰατρὸς ἐστιν ὁ πάντα πράτων ἐν ἰατρικῇ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον Γαληνός 19, 3555

έλειός ἐστιν ἰατρὸς ὁ ἐν θεωρίᾳ και πράξει καταρτισμένος Γαληνός 19, 3555

Ικανότητες

1. Να είναι σε θέση με κριτική σκέψη να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν.

ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν ( Προτρεπτικοί Λόγοι Ιπποκράτης)

2. Να έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία από την κλινική εξέταση για να διαμορφώνουν τεκμηριωμένες κρίσεις βασισμένες σε επιστημονική επιχειρηματολογία.

( Διὸ δεῑ … μετάγειν τὴν σοφίην ἐς τὴν ἰητρικὴν καὶ τὴν ἰητρικὴν ἐς τὴν σοφίην (Ιπποκράτης, Περί Ευσχημοσύνης(§5)

3. Να δύνανται να αμφισβητούν με τεκμηριωμένο τρόπο την καθεστηκυία γνώση

Δεξιότητες

1. Να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες

2. Aνάληψη ευθύνης και λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας

3. Να μπορούν να αναπτύσσουν την επιστημονική τους δραστηριότητα με ομαδικό πνεύμα (team work spirit).

(Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς,ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή (Ιπποκράτης))

4.Να επιδεικνύουν την απαραίτητη διάθεση και συμπεριφορά να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, πνεύμα μαθητείας και δια βίου εκπαίδευσης.

(Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι, όστις μη οίδεν ό τι εστίν άνθρωπο).

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο