Νέα Τμήματος Ιατρικής

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

YPOTROFIES
Υποτροφίες

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

logo-uth

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τους όρους της από 9-9-1843 ιδιόγραφης διαθήκης του Νικολάου Κρήτσκη.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α/10-9- 2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31-12-2013 και όπως διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΗ-ΔΣ3) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

3.Τις διατάξεις του β. δ. της 5-9-1940 (ΦΕΚ 290/τ. Α΄).

4.Την υπ’ αριθμ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη».

5. Τις υπ’ αρ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών.

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31).

7.Tο π.δ. 77/2023 (Α’ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

8. Tο π.δ. 78/2023 (Α’ 131) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών».

9. Το π.δ. 79/2023 (Α’ 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ΄ αριθμ. 106581/Γ1/02-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΚ746ΜΤΛΗ-ΜΕΝ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Tο Α.Π. 105648 ΕΞ 2023/13-07-2023 (Αρ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Α. 78336/Z1/14-07-2023) έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με «Έκδοση Προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών με επιλογή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδ. έτος 2019-2020 από τα έσοδα κληρ/των, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

 A π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε τη χορήγηση, με επιλογή, δύο (02) υποτροφιών για πτυχιούχους καταγόμενους από τη Ζαγορά Πηλίου, μίας (01) υποτροφίας για πτυχιούχους καταγόμενους από τις Σπέτσες και δύο (02) υποτροφιών για πτυχιούχους καταγόμενους από την Ύδρα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια. Oι ανωτέρω υποτροφίες χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδ. έτος 2019-2020 καθώς προέκυψαν κενές θέσεις στις κατηγορίες καταγωγής εκ Ζαγοράς Πηλίου, Σπετσών και Ύδρας.

Προκήρυξη pdf 

Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο