ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Κωδικός Μαθήματος: ΧΡ0711

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μιλτιάδης Ματσάγκας, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. Γιαννούκας, Ε. Αρναούτογλου, Γ. Κούβελος, Κ. Σπανός, Χ. Καραθάνος

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος «Βασικές Αρχές Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής» συνίσταται από διαλέξεις. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. PowerPoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Ανακοινώσεις, πληροφορίες κλπ διατίθενται διαδικτυακά μέσω e-class. Η επικοινωνία γίνεται και μέσω e-mail.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική.
Μέθοδοι αξιολόγησης.
Στη θεωρία – ύλη διαλέξεων: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές, διάρκειας 1ώρας, και αποτελούνται από ποικίλα θέματα (παραδείγματα είναι διαθέσιμα στον Οδηγό του μαθήματος). Εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων.
Τελικός βαθμός
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων του μαθήματος.
Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό στοιχείο εκπαίδευσης στην παθολογία, διάγνωση και
θεραπεία των αγγειακών παθήσεων τόσο συντηρητική όσο και επεμβατική.
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών με απόκτηση των
βασικών γνώσεων των κυριότερων αγγειακών παθήσεων με τις οποίες θα βρεθεί συχνά
αντιμέτωπος ο αυριανός ιατρός. Αναλύονται η βασική παθοφυσιολογία των αγγειακών παθήσεων,
δίνονται οι βασικές αρχές της διάγνωσης αυτών και αναφέρεται η θεραπευτική προσέγγιση
για καθεμία από αυτές.
Επίσης, το μάθημα αποτελεί ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα του μαθήματος της
Χειρουργικής Ι & ΙΙ καθώς αναφέρεται με έμφαση στη χειρουργική αντιμετώπιση
των αγγειακών παθήσεων. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην
οποία ο φοιτητής/τρια θα οικοδομήσει την πλήρη κατανόηση για την παθογένεια, διάγνωση
και χειρουργική αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της
παθογένειας, της φυσικής εξέλιξης, της διάγνωσης, της πρόληψης και της θεραπείας
των αγγειακών παθήσεων σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο / επάγγελμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση βασικών αρχών της Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής
• Έχει γνώση της παθοφυσιολογίας των αγγειακών παθήσεων
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στην κλινική πράξη.
• Είναι σε θέση να αναγνωρίσει και διαγνώσει τις διάφορες αγγειακές παθήσεις.
• Είναι σε θέση να προτείνει τη θεραπευτική αντιμετώπιση ανάλογα με την πάθηση.

Γενικές Ικανότητες
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_127/

Περιγραφή Μαθήματος:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία: ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41959376)
2. ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 41745)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of Vascular Surgery
2. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery


Τμημα Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο